Práva dotknutých osôb

Spoločnosť Jurling s. r. o., so sídlom Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, IČO: 50 406 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 112650/B (prevádzkovateľ alebo Jurling) si Vás ako fyzickú osobu, ktorej osobné údaje má záujem spracúvať, resp. spracúva, dovoľuje v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) ako prevádzkovateľ, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby, poučiť o Vašich právach nasledovne:

Ako dotknutá osoba máte v súlade s §§ 21 a nasl. Zákona a článkami 12 a nasl. GDPR mnohé práva. Ide predovšetkým o právo na prístup k Vašim osobným údajom. V tejto súvislosti môžete od Jurling žiadať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúva.

Taktiež Vás informujeme o Vašich ďalších nasledovných právach:

 • máte právo vedieť, na aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané;
 • máte právo vedieť, ktoré Vaše osobné údaje alebo ich kategórie sú spracúvané; a právo na to, aby Vám tieto osobné údaje boli poskytnuté;
 • máte právo vedieť zoznam alebo kategórie príjemcov, ktorým sú Vaše osobné údaje poskytnuté vrátane príjemcov v tretích krajinách;
 • máte právo vedieť dobu uchovávania Vašich osobných údajov;
 • máte právo žiadať opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ich vymazanie (právo na zabudnutie) alebo obmedzenie ich spracúvania;
 • máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu –úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava;
 • máte právo vedieť o prípadnej existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania;
 • ak Jurling nezískal Vaše osobné údaje priamo od Vás, máte právo vedieť zdroj, z ktorého Vaše osobné údaje získal;
 • pokiaľ je to technicky možné, máte právo na priamy prenos Vašich osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi;
 • máte právo na to, aby Vám prevádzkovateľ oznámil porušenie ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pre Vás mohlo byť vysoko rizikové.

Výslovne Vás upozorňujeme, že

 • máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe právneho základu jeho oprávnených záujmov a
 • máte právo namietať voči priamemu marketingu t.j. zasielaniu newsletterov či iných komerčných a marketingových informácií zo strany prevádzkovateľa. Ak budete voči priamemu marketingu namietať, Vaše osobné údaje na tento účel prevádzkovateľ už nebude spracúvať.

Opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a námietky proti ich spracúvaniu môžete kedykoľvek žiadať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu info@jurling.sk. Rovnako tu môžete žiadať viac informácií k ochrane osobných údajov.

Táto informácia nadobúda účinnosť od 25.05.2018.