Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máme záujem ponechať si niektoré Vaše osobné údaje v našej internej databáze kontaktov, aby sme sa s Vami v budúcnosti mohli skontaktovať a ponúknuť Vám ďalšiu možnosť práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku alebo v inej krajine EÚ, ak sa nám budete javiť ako vhodný kandidát. Na spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel potrebujeme Váš súhlas.

Zaškrtnutím políčka nám poskytujete Váš výslovný dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu vyplneného osobného dotazníka. Do internej databázy uložíme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tituly, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, rodinný stav, národnosť, materinský jazyk, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o dosiahnutom vzdelaní, znalostiach a kvalifikácii, údaje o živnosti, fotografia tváre, poznámky z osobných pohovorov. Súhlas nám poskytujete na tri roky. Po ich uplynutí Vaše osobné údaje zlikvidujeme v súlade s platným právom.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo emailom na info@jurling.sk. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia.

Všetky osobné údaje, ktoré našej spoločnosti Jurling s. r. o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, IČO: 50 406 540, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 112650/B poskytnete, budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR).

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov ako aj Vaše práva ako dotknutej osoby nájdete tu.