Zásady ochrany osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,

naša spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, potrebujeme získať a spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme informovať o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré pri ich spracúvaní dodržiavame.

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Jurling s. r. o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava, IČO: 50 406 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 112650/B (prevádzkovateľ alebo Jurling) je prevádzkovateľom tejto internetovej stránky a v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov sa považuje tiež za prevádzkovateľa, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese info@jurling.sk

Účely spracúvania Vašich osobných údajov

Jurling spracúva Vaše osobné údaje za účelom realizácie sprostredkovania práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku.

Vaše osobné údaje spracúvame tiež za účelom vedenia našej internej databázy kontaktov, aby sme sa s Vami mohli skontaktovať a ponúknuť Vám ďalšiu možnosť práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku alebo v inej krajine EÚ, ak sa nám budete javiť ako vhodný kandidát.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Právnymi základmi pre spracúvanie Vašich osobných údajov sú predzmluvné a zmluvné vzťahy (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona) a taktiež Váš výslovný a dobrovoľný súhlas (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona) v prípade, ak nám ho explicitne udelíte na vopred stanovený účel uloženia Vašich osobných údajov do našej internej databázy.

Súhlas s uložením osobných údajov do internej databázy a odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste sa rozhodli využiť naše služby a pri registrácii nám udelíte súhlas na uloženie Vašich osobných údajov do našej internej databázy, budeme Vás kontaktovať v prípade, že sa vyskytne ponuka práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku prípadne v inej krajine EÚ a Vy sa nám budete javiť ako vhodný kandidát.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na adrese: info@jurling.sk

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Jurling bude Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nej vyžadujú príslušné právne predpisy, pričom dodržiava v tejto súvislosti striktne zásadu minimalizácie uchovávania Vašich osobných údajov.

Pre účel realizácie sprostredkovania práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku prípadne v inej krajine EÚ bude Jurling spracúvať Vaše osobné údaje najdlhšie na dobu vzájomného zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a spoločnosťou Jurling, čo je spravidla jeden rok.

V rámci účelu vedenia našej internej databázy kontaktov, aby sme sa s Vami v budúcnosti mohli skontaktovať a ponúknuť Vám ďalšiu možnosť práce u našich zmluvných partnerov v Nemecku, ak sa nám budete javiť ako vhodný kandidát, Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu troch rokov od udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Následne Vaše osobné údaje zlikviduje v súlade s platnou legislatívou.

Kategórie príjemcov, ktorým sa Vaše osobné údaje poskytujú

Jurling bude Vaše osobné údaje zasielať svojim zmluvným partnerom v Nemecku resp. v iných krajinách EÚ, ktorí ich v prípade potreby zašlú na potrebné verejné či samosprávne inštitúcie. Navyše, k Vašim osobným údajom budú mať prístup zmluvne poverení sprostredkovatelia – dodávatelia služieb, ktorých Jurling využíva na realizáciu potrebných činností ako napr. spolupracovníci, spoločnosti zaoberajúce sa správou a prevádzkou IT-služieb, serverov, internetového pripojenia, e-mailových služieb a ďalší obchodní partneri. Naši dodávatelia služieb sú podrobovaní dôkladnému výberu a následne sú poverení vybranými činnosťami, pri ktorých realizácii sa musia riadiť výlučne našimi pokynmi. V prípade potreby sú Vaše osobné údaje zasielané aj verejnoprávnym orgánom ako napr. súdy či orgány činné v trestnom konaní, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové orgány a podobne.

Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov

Jurling v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Jurling nespracúva a neposiela Vaše osobné údaje mimo priestor Európskej únie.

Jurling ako prevádzkovateľ a taktiež aj všetci sprostredkovatelia, ktorých poveril spracúvaním Vašich osobných údajov, starostlivo chránia Vaše osobné údaje proti náhodnému alebo protiprávnemu poškodeniu alebo zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prístupu a poskytnutiu neoprávneným tretím osobám, ako aj proti akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu. Všetky údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré získavame a spracúvame v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, sú chránené prostredníctvom vhodných a primeraných technických a organizačných opatrení proti neoprávnenému prístupu a manipulácii.

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre vyššie uvedené účely a môžu byť spracúvané len na základe pokynov prevádzkovateľa priamo prostredníctvom jeho zamestnancov alebo ním poverenými sprostredkovateľmi a spolupracovníkmi.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte mnoho rozličných práv. Detailné informácie o Vašich právach nájdete tu: Práva dotknutých osôb.

Cookies

Prezeraním našich internetových stránok beriete na vedomie, že používame súbory „cookies“, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať Vašu užívateľskú skúsenosť. Bližšie informácie o používaní „cookies“ nájdete tu: Informácie o používaní cookies.

Táto informácia nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018 a bude sa v prípade potreby priebežne aktualizovať.