Radi vám pomôžeme Po.-Pi.(8:00-18:00)

Zásady ochrany osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,

spoločnosti skupiny Jurling kladú mimoriadny dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, potrebujeme získať a spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky Vaše osobné údaje sú považované za dôverné a sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (Zákon) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR). Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme informovať o zásadách ochrany osobných údajov, ktoré pri ich spracúvaní dodržiavame.

Vaše osobné údaje spracúvame ako spoloční prevádzkovatelia. Identifikácia spoločných prevádzkovateľov:

Prevádzkovateľ 1: Jurling Gruppe k.s.
so sídlom: Osiková 3210/3, 010 07 Žilina
IČO: 53 059 743
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sr, vložka č. 10342/L

Prevádzkovateľ 2: Jurling Elektromontage s.r.o.
so sídlom Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 52 753 727
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 142184/B

Prevádzkovateľ 3: Jurling HSE s.r.o.
so sídlom Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 45 388 598
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63124/B

Základné náležitosti Dohody uzatvorenej medzi spoločnými prevádzkovateľmi si môžete prečítať tu.

Dotknutá osoba

Pri spracúvaní Vaších osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Okruh dotknutých osôb: záujemcovia o uzatvorenie zmluvy, zmluvné strany (fyzické osoby, s ktorými spoloční prevádzkovatelia uzatvorili zmluvný vzťah), štatutárni zástupcovia zmluvných strán.

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

realizácia predzmluvných vzťahov so záujemcami o uzatvorenie zmluvy

uzatvorenie zmluvy o dielo na vykonávanie diela u našich zmluvných partnerov v Nemecku alebo v inej krajine EÚ, na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu a na účely vzájomnej komunikácie

vedenie internej databázy osobných údajov záujemcov o uzatvorenie zmluvy o dielo, za účelom aby mohol byť záujemca skontaktovaný v budúcnosti a mohla mu byť ponúknutá možnosť uzatvorenia zmluvy o dielo na vykonávanie diela u zmluvných partnerov v Nemecku alebo v inej krajine EÚ, ak sa bude javiť ako vhodný kandidát

vedenie internej databázy osobných údajov dodávateľov, fyzických osôb, s ktorými bola uzatvorená zmluva o dielo, aby mohol byť dodávateľ skontaktovaný v budúcnosti a mohla mu byť ponúknutá ďalšia možnosť uzatvorenia zmluvy o dielo na vykonávanie diela u zmluvných partnerov v Nemecku alebo v inej krajine EÚ, ak sa bude javiť ako vhodný kandidát

  • marketingové účely (webstránka)
  • plnenie daňových povinností
  • vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu:

ak ste záujemcom u uzatvorenie zmluvy:

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, číslo OP, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o dosiahnutom vzdelaní, znalostiach a kvalifikácii, prax v odbore, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, údaje o živnosti, vodičský preukaz a iné oprávnenia na prevádzku vozidiel, strojov a zariadení, možnosť používať vlastný automobil, referencie o Vás, údaj o nemeckom daňovom čísle, Váš zdroj kontaktu na nás, fotografia tváre, poznámky z osobných pohovorov, údaje uvedené v životopise a jazykové znalosti, dátum odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

ak ste zmluvnou stranou:

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o dosiahnutom vzdelaní, znalostiach a kvalifikácii, prax v odbore, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, údaje o živnosti, vodičský preukaz a iné oprávnenia na prevádzku vozidiel, strojov a zariadení, možnosť používať vlastný automobil, referencie o Vás, údaj o nemeckom daňovom čísle, miesta vykonávania diela u zmluvných partnerov, dátum uzavretia zmluvy o dielo, hodinová sadzba odmeny, zmluvné strany, pre ktoré ste vykonávali diela, platnosť konkrétnej zmluvy o dielo, dátum začatia našej spolupráce, Váš zdroj kontaktu na nás, fotografia tváre, poznámky z osobných pohovorov, údaje uvedené v životopise a jazykové znalosti, kontakt na rodinného príslušníka, dátum odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) GDPR je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,

podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) GDPR je Váš výslovný a dobrovoľný súhlas v prípade, ak nám ho výslovne udelíte na vopred stanovený účel, ako uloženie Vašich osobných údajov do našej internej databázy alebo použitie Vašich fotografií na marketingové účely na webstránke.

Poskytovanie Vašich osobných údajov, ktoré spoloční prevádzkovatelia spracúvajú na právnom základe plnenia zmluvy a predzmluvných opatrení, je zmluvnou požiadavkou. Ak by ste nám svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu neposkytli, nemohli by sme riadne plniť naše zákonné povinnosti resp. povinnosti vyplývajúce nám zo zmluvného vzťahu s Vami.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Spoloční prevádzkovatelia budú Vaše osobné údaje zasielať svojim zmluvným partnerom v Nemecku resp. v iných krajinách EÚ, ktorí ich v prípade potreby zašlú na potrebné verejné či samosprávne inštitúcie. K Vašim osobným údajom budú mať prístup tiež zmluvne poverení sprostredkovatelia – osoba poverená vedením účtovníctva a plnením daňových povinností, audítor, právny zástupca, a dodávatelia služieb, ktorých spoloční prevádzkovatelia využívajú na realizáciu potrebných činností ako napr. spolupracovníci, spoločnosti zaoberajúce sa správou a prevádzkou IT-služieb, serverov, webstránky, e-mailových služieb a ďalší obchodní partneri. Dodávatelia služieb sú podrobovaní dôkladnému výberu a následne sú poverení vybranými činnosťami, pri ktorých realizácii sa musia riadiť výlučne pokynmi spoločných prevádzkovateľov.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Spoloční prevádzkovatelia budú Vaše osobné údaje spracúvať počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu resp. ktorú od nich vyžadujú príslušné právne predpisy, pričom v tejto súvislosti striktne dodržiavajú zásadu minimalizácie uchovávania Vašich osobných údajov.

Pre účel uzatvorenia zmluvy o dielo na vykonávanie diela u našich zmluvných partnerov v Nemecku prípadne v inej krajine EÚ, budú spoloční prevádzkovatelia spracúvať Vaše osobné údaje po dobu vzájomného zmluvného vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a spoločnými prevádzkovateľmi, najdlhšie po dobu plynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, čo je spravidla štyri roky po ukončení zmluvy.

V rámci účelu vedenia internej databázy záujemcov o uzatvorenie zmluvy, aby sa mohli s Vami spoloční prevádzkovatelia v budúcnosti skontaktovať a ponúknuť Vám možnosť vykonávať dielo pre zmluvných partnerov v Nemecku alebo iných krajinách EÚ, ak sa im budete javiť ako vhodný kandidát, Vaše osobné údaje budú spracúvať po dobu 2 rokov od udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ v samotnom súhlase nebude uvedená iná doba spracúvania.

V rámci účelu vedenia internej databázy dodávateľov, fyzických osôb s ktorými bola uzatvorená zmluva o dielo, aby sa mohli s Vami spoloční prevádzkovatelia v budúcnosti skontaktovať a ponúknuť Vám ďalšiu možnosť vykonávať dielo pre zmluvných partnerov v Nemecku alebo iných krajinách EÚ, ak sa im budete javiť ako vhodný kandidát, Vaše osobné údaje budú spracúvať po dobu 2 rokov od udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ v samotnom súhlase nebude uvedená iná doba spracúvania.

Pre marketingové účely budú spoloční prevádzkovatelia spracúvať Vaše osobné údaje (fotografiu) po dobu jedného roka od udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ v samotnom súhlase nebude uvedená iná doba spracúvania.

Následne budú Vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s platnou legislatívou.

Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov

Spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov spoločných prevádzkovateľov.

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese kontakt@jurling.com

Ako dotknutá osoba máte právo:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).