Radi vám pomôžeme Po.-Pi.(8:00-18:00)

Často kladené otázky

Všeobecné

Montážne zákazky sú dostupné len živnostníkom s aktívnym živnostenským oprávnením, vzdelaním alebo preukázateľnou praxou v odbore. Na zákazke pracujete ako samostatný subdodávateľ a nie ako zamestnanec.

V prípade otázok ohľadom živnosti, jej založenia, alebo obnovenia kontaktujte Jurling podporu písomne na kontakt@jurling.com alebo telefonicky +421 918 878 852 (prac. dni 8-18 hod.).

Bez platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle nariadenia MPSVaR SR (vyhlášky) nemôžete nastúpiť na elektromontážnu zákazku. Osvedčenie vydáva príslušný úrad na základe splnenia zákonných podmienok.

Pri montážnych zákazkách vody, kúrenia a sanity je podmienkou niekoľkoročná prax v danom odbore, ktorú je potrebné preukázať relevantnými referenciami a školeniami.

Zákazky sa nachádzajú na území Nemecka a Rakúska. Počas zákazky budete v kontakte s nemecky hovoriacim zástupcom klienta. Aby bola zabezpečená plynulosť a odbornosť zákazky je nutné sa vedieť dorozumieť na stavbe po nemecky. Úroveň nemeckého jazyka preverujeme pri osobnom pohovore.

Nie, pre pomocníkov a murárov v súčasnosti prácu nezabezpečujeme. Montážne zákazky sú určené výhradne pre elektrikárov, inštalatérov, zváračov a montážnikov s odbornou spôsobilosťou.

Formulár A1 je potvrdenie sociálnej poisťovne, ktoré preukazuje skutočnosť, že aj počas montáže v zahraničí ste naďalej poistencom Slovenskej republiky, a že si odvody platíte na Slovensku.

Formulár vám na základe zmluvy o dielo/objednávky vystaví príslušná pobočka sociálnej poisťovne (príslušnosť sa riadi sídlom vašej živnosti).
Ak zvyčajne vykonávate činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ je možné požiadať si o formulár A1 prostredníctvom žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy.

Sociálna poisťovňa vám väčšinou potvrdí vašu žiadosť a formulár vystaví v priebehu 60 dní. Na základe potvrdenej žiadosti môžete vycestovať.

Stiahnuť žiadosť o vystavenie PD A1

Stiahnuť žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy

Výpis z registra trestov je pri niektorých zákazkách podmienkou a pri väčšine výhodou ďalšej spolupráce. Výpis si môžete zaobstarať na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. V Čechách je možné požiadať si o elektronický výpis zadarmo alebo v papierovej podobe prostredníctvom verejnej správy Czech POINT.

Zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého registračného formuláru. Následne vás kontaktuje Jurling podpora a pozve na pohovor v našich priestoroch.

Osobný pohovor je príležitosť spoznať vášho budúceho obchodného partnera ako aj uzavrieť na mieste zmluvu na konkrétnu zákazku v Nemecku alebo v Rakúsku s možnosťou ihneď vycestovať.

Zákazky

Vyberte si konkrétnu montážnu zákazku a prihláste sa na ňu. Jurling podpora vás bude informovať o všetkých potrebných detailoch pre prácu v Nemecku a Rakúsku. V popise zákazky je uvedená aj jej dĺžka. Je dôležité si uvedomiť, že prijatím zákazky preberáte zodpovednosť za jej dodanie počas celej dĺžky trvania.

Spravidla pracujete na stavbách v intervaloch 2-4 týždne, prípadne viac a následne máte plánované voľno. Taktiež je možné pracovať v individuálnych intervaloch. Pracovný cyklus máte zapracovaný vo vašom osobnom plánovaní. Zahraničný zadávatelia si veľmi cenia spoľahlivosť.

Pred začatím zákazky zabezpečí Jurling podpora ubytovanie tak, aby bolo blízko projektu s nízkou cenou a v primeranom štandarde. Ubytovanie si hradí každý pracovník individuálne. Cena ubytovania sa pohybuje približne od 15 do 20 € za noc v závislosti od oblasti, štandardu a dĺžky prenájmu. Samozrejme si každý pracovník môže ubytovanie vybrať samostatne a nie je viazaný ponukou Jurling podpory.

Montážne zákazky sú v rámci celého Nemecka a Rakúska. Najčastejšie sa nachádzajú v okolí veľkých priemyselných krajských miest a metropol.

Zákazky sú dlhodobé a nadväzujú na seba, vďaka čomu ponúkame celoročnú spoluprácu. Predpokladom je spokojnosť konečného klienta s prácou ako aj spoľahlivosť v priebehu zákazky a samozrejme aj vaša spokojnosť pri spolupráci.

Montáž

Vo všeobecnosti ide o montážnu činnosť v danom odbore (elektroinštalácie, priemyselné inštalácie, vodoinštalácie, kúrenie, montáž sanity, zváranie, montáž oceľových konštrukcií, montáž fotovoltaiky ako aj iné). Počas konkrétnej zákazky sa náplň vašej práce prispôsobuje plynutiu zákazky. V prípade akýchkoľvek otázok vždy kontaktujte Jurling podporu, čím predídete komplikáciám a prípadným nedorozumeniam.

Zákazník ako aj jeho zástupca je konečný zadávateľ, ktorý finančne zastrešuje konkrétnu zákazku. Preto je potrebná súčinnosť. Najlepšie je ihneď kontaktovať Jurling podporu, aby sa predišlo zbytočným problémom. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, ktoré ohrozujú priebeh montáže, je dôležité, aby Jurling podpora bola informovaná.

Konečný zadávateľ zabezpečuje materiál. Ak počas plynutia zákazky spozorujete, že dodanie materiálu je v časovom sklze, je potrebné kontaktovať Jurling podporu ako aj upovedomiť zástupcu klienta (projektového vedúceho, stavbyvedúceho). Rovnako postupujte aj v prípade nevhodnosti alebo poškodeného materiálu a určite nepokračujte v montáži.

V prílohe zmluvy o dodaní služieb a diela je vymenované povinné náradie, bez ktorého nie je možné vykonávať montáž. Ako živnostník ste povinný si zabezpečiť toto základné náradie ako aj náradie podľa konkrétneho zadania zákazky. Nadrozmerné alebo inak špecifické náradie je zabezpečené priamo na stavbe. Požičiavanie náradia medzi ostatnými dodávateľmi (kolegami na stavbe) je v rozpore s ustanoveniami o samostatnosti výkonu zákazky.

Akúkoľvek škodu je potrebné ihneď po zistení nahlásiť zástupcovi klienta na stavbe ako aj Jurling podpore. Pri malých poškodeniach je takmer vždy pravidlom, že klient súhlasí s ich odstránením s vašou súčinnosťou bez nároku ďalšej náhrady škody. Je dôležité aby ste postupovali promptne bez zbytočného odkladu.

Je veľmi dôležité byť chránený aj v prípade väčších škôd. Preto je dôležité, aby ste mali uzatvorené poistenie zodpovednosti voči škodám. Poisťovňa v tomto prípade preplatí vzniknuté škody. Jurling podpora Vám pomôže vybaviť poistenie.

Neváhajte nás kontaktovať, aby ste predišli problémom alebo ohrozili plynulý priebeh montáže. Jurling podpora je Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 18:00 hod.

Odmena

Výška celkového zárobku na konkrétnom projekte je podmienená rozsahom zákazky a jej trvaním. V ponuke prevažujú dlhodobé projekty, ktoré v prípade spokojnosti na seba nadväzujú, takže viete pracovať počas celého roka. Na výpočet orientačného zárobku slúži kalkulačka zárobku.

Počas zákazky si vediete montážny denník, ktorý v pravidelných intervaloch potvrdzuje klient alebo jeho zástupca. Po odpracovaní posledného dňa v mesiaci vystavíte na základe potvrdeného montážneho denníka faktúru za vaše služby.

Vaše peniaze sú hradené každý mesiac na základe vystavenej faktúry prevodom na bankový účet. Zarábate počas celého roka.

Neboli vaše otázky dostatočne zodpovedané?

Kontaktuje Jurling podporu prostredníctvom e-mailu: kontakt@jurling.com

Viac informácií o práci v zahraničí