Ako to funguje?

Často kladené otázky

Je práca v zahraničí pre vás novinka?
Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Všeobecné Zakázky Montáž Odmena

Všeobecné

Zadávame flexibilne zákazky živnostníkom alebo firmám. Predpokladom spolupráce je aktívna živnosť minimálne 2 mesiace a vzdelanie v odbore. Samozrejme je možné pracovať aj na voľnú živnosť.
V prípade otázok ohľadom živnosti, jej založenia, alebo obnovenia nás kontaktute mailom na info@jurling.sk (prac. dni 9-17 hod.)

Na výkon činnosti v oblasti elektrotechniky je potrebné vlastniť Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle nariadenia MPSVR SR (vyhláška). Osvedčenie vydáva príslušný úrad na základe splnenia zákonných požiadaviek. Platné osvedčenie je spolu s aktívnou živnosťou (min. 2 mesiace) podmienkou spolupráce.

Od montérov vody, kúrenia a sanity vyžadujeme niekoľkoročnú prax v danej oblasti, ktorú je potrebné podložiť relevantnými referenciami.

Aby sme mohli zabezpečit plynulosť a odbornosť zákazky je nutné sa vedieť dorozumieť na stavbe po nemecky. Úroveň nemeckého jazyka určujeme pri osobnom pohovore, na základe čoho zostavíme váš kvalifikačný profil a následne vás priradíme k aktívnej zákazke.

Naša spoločnosť zabezpečuje prácu najmä pre elektrikárov a inštalatérov. Pre pomocníkov a murárov v súčasnosti prácu nezabezpečujeme.

Formulár A1 je potvrdenie sociálnej poisťovne, že si odvody platíte na Slovensku.
Formulár vám na základe zmluvy o dodaní služieb, ktorú uzavriete s našou firmou, vystaví príslušná pobočka sociálnej poisťovne (príslušnosť sa riadi sídlom vašej živnosti).

Sociálna poisťovňa zriedka vystaví formulár na počkanie. Väčšinou vám potvrdí vašu žiadosť a formulár vystaví v lehote 45 dní. Na základe potvrdenej žiadosti môžete vycestovať.

Stiahnuť žiadosť o vystavenie PD A1

Potvrdenie o daňovej rezidencii preukazuje, že daňovú povinnosť si plníte v krajine sídla vašej živnosti a svoje príjmy nemusíte zdaňovať v Nemecku.

Potvrdenie vám vystaví spätne váš príslušný daňový úrad (príslušnosť sa riadi sídlom vašej živnosti).

Výpis z registra trestov je pri niektorých zákazkách podmienkou a pri väčšine výhodou ďalšej spolupráce. Výpis si môžete zaobstarať na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

Pre registráciu, prosím, vyplňte bezplatne a pravdivo náš rýchly dotazník.  Registračný formulár nájdete tu.

Osobný pohovor je príležitosť spoznať vášho budúceho obchodného partnera ako aj uzavrieť na mieste zmluvu a získať konkrétny projekt s detailnými informáciami a možnosťou ihneď vycestovať.

 

Zakázky

Sami rozhodujete, či máte o ponúkanú zákazku záujem. Je potrebné zobrať na vedomie, že prijatím zákazky preberáte za jej dodanie zodpovednosť. Preto sa uistite, aby ste na dohodnuté obdobie zotrvali na zákazke. Nemeckí zákazníci si veľmi cenia spoľahlivosť.

Plánovanie vášho pracovného turnusu prebehne vždy s dostatočným časovým predstihom a je potvrdené nemeckým klientom. Turnusy sú 3-4 týždne na zákazke a 1 týždeň doma.

Jurling zabezpečí pred začatím zákazky miesto ubytovania tak, aby bolo blízko projektu s nízkou cenou a v primeranom štandarde. Ubytovanie si hradí každý pracovník individuálne. Cena ubytovania sa pohybuje od 350 Eur do 500 Eur mesačne v závislosti od oblasti, štandardu a dĺžky prenájmu.
Samozrejme si každý pracovník môže ubytovanie vybrať samostatne a nie je viazaný ponukou.

Získavame neustále nové projekty v rámci celého Nemecka. Obzvlášť silne zastúpené je okolie veľkých priemyselných krajských miest a metropol.

Zákazky sú dlhodobé a nadväzujú na seba, vďaka čomu ponúkame celoročnú spoluprácu. Predpokladom je spokojnosť nemeckého klienta s prácou ako aj spoľahlivosť v priebehu zákazky a samozrejme aj vaša spokojnosť pri spolupráci.

Montáž

Vo všeobecnosti ide o montážnu činnosť v danom odbore (elektroinštalácie, priemyselné inštalácie, vodoinštalácie, kúrenie, montáž sanity ako aj iné). Počas konkrétnej zákazky sa náplň vašej práce  prispôsobuje plynutiu zákazky. V prípade akýchkoľvek otázok vždy kontaktujte vášho koordinátora, čím predídete komplikáciám a prípadným nedorozumeniam.

Nemecký zákazník je konečný zadávateľ, ktorý finančne zastrešuje konkrétnu zákazku. Preto je potrebná súčinnosť.
Rozhodujúca je primeranosť akejkoľvek montáže. Informujte svojho koordinátora v prípade, keď dôsledkom prác nad rámec zákazky, sa práce na pôvodnej zákazke dostanú do časového sklzu. Nemecký zadávateľ vždy ocení, ak ho vopred upozorníme na túto skutočnosť.

Nemecký zadávateľ zabezpečuje materiál. Ak počas plynutia zákazky spozorujete, že dodanie materiálu je v časovom sklze, je potrebné kontaktovať kanceláriu ako aj zodpovedného vedúceho na zákazke – majstra. V prípade nevhodnosti materiálu ako aj jeho poškodenia kontaktujte, prosím, bezprostredne našu kanceláriu.

Pred alebo priamo na osobnom pohovore obdržíte dotazník, ktorý obsahuje súpis náradia. Ako živnostník ste povinný si zabezpečiť základné náradie ako aj náradie podľa konkrétneho zadania zákazky. Nadrozmerné alebo inak špecifické náradie je zabezpečené priamo na stavbe. Požičiavanie náradia medzi ostatnými dodávateľmi (kolegami na stavbe) je v rozpore s ustanoveniami o samostatnosti výkonu zákazky.

Akúkoľvek škodu je potrebné ihneď po zistení nahlásiť zodpovednému vedúcemu na stavbe ako aj vášmu koordinátorovi. Pri malých poškodeniach je takmer vždy pravidlom, že nemecký zadávateľ súhlasí s ich odstránením s vašou súčinnosťou bez nároku ďalšej náhrady škody. V žiadnom prípade by malé poškodenia nemali mať za následok naštrbenie vzťahov a dôvery s nemeckým zadávateľom. Preto, prosím, jednajte vždy promptne, férovo a zodpovedne.

Je veľmi dôležité byť chránený aj v prípade väčších poškodení. Je nutné, aby ste mali uzatvorené poistenie zodpovednosti voči škodám. Poisťovňa v tomto prípade preplatí vzniknuté škody. Informujte sa ohľadom poistenia.

 

Kontaktujte vášho koordinátora. My budeme kontaktovať nemeckého zadávateľa. Občas prichádza k nedorozumeniam ohľadom presnej adresy alebo času, ale tento problém vždy promptne vyriešime.

Odmena

Ponúkame hodinovú odmenu od 18 Eur v závislosti od projektu a úrovne nemeckého jazyka. Výška celkového zárobku na konkrétnom projekte je podmienená rozsahom zákazky – jej trvaním. V našej ponuke prevažujú dlhodobé projekty, ktoré v prípade spokojnosti na seba nadväzujú, takže viete pracovať počas celého roka.

Nie. Ako živnostník znášate náklady spojené s dodaním služieb vy. Je pravidlom, že cestovné náklady si rozdeľujú kolegovia medzi sebou sami.

Na osobnom pohovore a následne aj elektronicky obdržíte výkaz. Potvrdený a čitateľný výkaz zasielate týždenne mailom.
Po odpracovaní posledného dňa v kalendárnom mesiaci vystavíte faktúru na základe potvrdeného výkazu/hodín nemeckým majstrom. Faktúru a výkaz zasielate spoločne mailom na: faktura@jurling.sk.

Taktiež vám ponúkame možnosť vystaviť faktúru vo vašom mene, a tým ušetriť čas a s tým spojené náklady. Viac informácií na faktura@jurling.sk.

Vaše peniaze sú hradené každý mesiac prevodom na bankový účet uvedený vo vašej faktúre.
Pre zabezpečenie úhrady načas je potrebné posielať potvrdený a čitateľný výkaz týždenne mailom na office@jurling.sk.

Napíšte nám e-mail

Nenašli ste to čo hľadáte?

Po – Pia  (9-17 hod.)
Napísať e-mail 

Napíšte nám e-mail

Potrebujete daľšiu pomoc?

Po – Pia  (9-17 hod.)
+421 918 878 852