Radi vám pomôžeme Po.-Pi.(8:00-18:00)

Náležitosti Dohody spoločných prevádzkovateľov

Vaše osobné údaje spracúvame ako spoloční prevádzkovatelia. Identifikácia spoločných prevádzkovateľov:

Prevádzkovateľ 1: Jurling Gruppe k.s.
so sídlom: Osiková 3210/3, 010 07 Žilina
IČO: 53 059 743
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sr, vložka č. 10342/L

Prevádzkovateľ 2: Jurling Elektromontage s.r.o.
so sídlom Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 52 753 727
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 142184/B

Prevádzkovateľ 3: Jurling HSE s.r.o.
so sídlom Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
IČO: 45 388 598
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 63124/B

Základné náležitosti Dohody uzatvorenej medzi spoločnými prevádzkovateľmi

Spoloční prevádzkovatelia uvedení vyššie uzatvorili podľa ustanovenia čl. 26 ods. 1 GDPR a ustanovenia § 33 ods. 1 Zákona Dohodu spoločných prevádzkovateľov. V zmysle platnej legislatívy poskytujú spoloční prevádzkovatelia dotknutej osobe informácie o základných náležitostiach tejto dohody.

Predmetom dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi je spoločné určenie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov, ako aj úprava zodpovednosti každého zo spoločných prevádzkovateľov za plnenie povinností a úloh podľa GDPR a Zákona, a to z dôvodu, že spoloční prevádzkovatelia tvoria jednu skupinu a z dôvodu ich vzájomnej spolupráce pri výkone podnikateľskej činnosti. Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

Spoloční prevádzkovatelia sa dohodli, že kontaktným miesto kde dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne poštou alebo e-mailom bude Prevádzkovateľ 1.

Kontakt: Jurling Gruppe k.s.
Adresa: Rožňavská 8, 82104 Bratislava
E-mail: kontakt@jurling.com

Každý zo spoločných prevádzkovateľov získava osobné údaje na spoločne vymedzené a ustanovené účely. Získavajú sa len také osobné údaje, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú vymedzeným účelom podľa tejto dohody a sú nevyhnutné na ich dosiahnutie. Za správnosť osobných údajov v zmysle článku 5 ods. 1 písm. d) GDPR zodpovedá každý zo spoločných prevádzkovateľov. Každý zo spoločných prevádzkovateľov je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov implementovaním a zdokumentovaním bezpečnostných opatrení v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a Zákona. Výmena osobných údajov medzi spoločnými prevádzkovateľmi prebieha elektronicky, písomne alebo osobne.

Bez ohľadu na podmienky dohody spoločných prevádzkovateľov môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov.